Wednesday, August 8, 2012

Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (01-50)


Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (01-50)
Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (51-100)

  Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (101-150)

  Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (151-200)

  Phát Súng Ân Tình- Lê Xuân Nhị -8 Hà đọc (201-253)

  http://www.viettogether.com/diendan/showthread.php?2405-Ph%C3%A1t-S%C3%BAng-%C3%82n-T%C3%ACnh-Nghe-online-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99-TSLXN-T%C3%A1m-H%C3%A0-%C3%90%E1%BB%8Dc


Phát Súng Ân Tình 


 Phát Súng Ân Tình Update status: 
Mới bổ sung thêm các tập từ 232 tới 253 

Chủ Nhật Dec/04/2011 The End 
nghe đoạn 134 hay 133
nguồn:
http://www.viettogether.com/diendan/showthread.php?2405-Ph%C3%A1t-S%C3%BAng-%C3%82n-T%C3%ACnh-Nghe-online-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99-TSLXN-T%C3%A1m-H%C3%A0-%C3%90%E1%BB%8Dc

No comments:

Post a Comment