Wednesday, August 8, 2012

Những Sự Thật Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975


Những Sự Thật Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975 
Tác giả : Trung Tướng Nguyễn văn Toàn, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Tiến sĩ Nguyễn Văn
Người đọc: Bạch Nga và Hoàng Tín
(33 tập)Nguồn:
http://www.viettogether.com/diendan/showthread.php?5348-Nh%E1%BB%AFng-S%E1%BB%B1-Th%E1%BA%ADt-Chi%E1%BA%BFn-Tranh-Vi%E1%BB%87t-Nam-1954-1975

No comments:

Post a Comment