Wednesday, September 12, 2012

Hà Nội và TPHCM sẽ có 6 Phó Chủ tịch


Theo dự thảo do Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện, tới đây có thể 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM sẽ được bổ sung thêm một Phó Chủ tịchNhư vậy, 2 thành phố lớn sẽ có 6 Phó Chủ tịch.
Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện Nghị định quy định về thành viên UBND các cấp, trong đó đề xuất quy định, trong nhiệm kỳ HĐND có thể ấn định thêm số lượng Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên UBND cấp mình nhưng tổng số không quá 11 thành viên đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Hà Nội và TPHCM), không quá 9 thành viên đối với đơn vị hành chính cấp huyện và không quá 5 thành viên đối với đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 107/2004/NĐ-CP, UBND Hà Nội và TPHCM có 13 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 7 Ủy viên. Còn tại dự thảo mới, tuy đề nghị tổng số thành viên UBND Hà Nội và TPHCM vẫn giữ nguyên là 13 thành viên, nhưng bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND, đồng thời giảm 1 Ủy viên UBND, tức là cụ thể sẽ gồm 1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND đô thị là đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 và cấp xã loại 1. Bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND cho các đơn vị hành chính: Tỉnh loại 1, tỉnh loại 3, huyện loại 1, huyện loại 2, xã loại 1, xã loại 3.

Tuy nhiên, việc ấn định thêm Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên UBND đối với cấp tỉnh và Phó Chủ tịch đối với cấp huyện và cấp xã phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Việc ấn định thêm Uỷ viên UBND đối với cấp huyện và cấp xã phải được Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Theo quy định của dự thảo, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định báo cáo của UBND cấp tỉnh (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có quy định riêng) trình Thủ tướng Chính phủ nhân sự là Phó Chủ tịch UBND trước khi đưa ra HĐND cùng cấp bầu nhân sự thành viên UBND các cấp và hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thẩm định, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND cấp tỉnh.

UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số khi thực hiện quy trình, thủ tục về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND, nếu ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo bên có ý kiến của Chủ tịch UBND.


Tùng Nguyễn

No comments:

Post a Comment